Produktion 

Produktionstallene angiver antallet af færdiguddannede bachelorer og kandidater (grader) på Københavns Universitet. Desuden bachelorers og kandidaters  ressourceudløsende STÅ-produktion (ikke meritter overført fra andre institutioner) inklusive STÅ-produktion af gæstestuderende fra andre danske og udenlandske universiteter.

Pruduktionstal for færdiguddannede dækker fra og med 2020 de grader der indberettes til Danmarks Statistik som de aktuelt er defineret i "Studietidsmodellen" af UFM (Uddannelses- og Forskningsministeriet) - inkl. grader der evt. ikke nåede at blive registreret i tide til indberetningen året før ("efterindberetning").  Dette medfører at tallene for færdiguddannede først kan opgøres omkring d. 1. november hvor indberetningen til Danmarks Statistik i praksis er klar.

STÅ angiver antal studenterårsværk, det vil sige antal års fuldtidsstudier gennemført ved pågældende uddannelse og fakultet.

STÅ opgørelserne er fordelt på fakulteter, uddannelser og uddannelsestyper - bachelor/kandidat/gæster. Antal færdiguddannede er opgjort pr. uddannelse og fakultet og opdelt i opgørelser for bachelorer og kandidater.

STÅ opgørelserne dækker perioden 1. september til 31. august i året, produktionstal for færdiguddannede perioden 1. oktober til 30. september og svarer til UFM indberetninger for året inkl. efterindberetning. 

Opgørelserne dækker ikke STÅ produktion for alternativ finansiering som f.eks. udenlandske selvbetalere (USB), fripladser og aktiverede og heller ikke STÅ for deltidsuddannelse på KU. 

STÅ opdateres næste gang i starten af oktober 2024.

2024 tal for færdiguddannede opdateres omkring 1. november 2024.

STÅ-produktion

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023    

Antal færdiguddannede bachelorer og kandidater 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023