Produktion 

Produktionstallene angiver antallet af færdiguddannede bachelorer og kandidater (grader) på Københavns Universitet. Desuden bachelorers og kandidaters  ressourceudløsende STÅ-produktion (ikke meritter overført fra andre institutioner) inklusive STÅ-produktion af gæstestuderende fra andre danske og udenlandske universiteter.

Pruduktionstal for færdiguddannede dækker fra og med 2020 de grader der indberettes til Danmarks Statistik som de aktuelt er defineret i "Studietidsmodellen" af UFM (Uddannelses- og Forskningsministeriet) - inkl. grader der evt. ikke nåede at blive registreret i tide til indberetningen året før ("efterindberetning").  Dette medfører at tallene for færdiguddannede først kan opgøres omkring d. 1. november hvor indberetningen til Danmarks Statistik i praksis er klar.

STÅ angiver antal studenterårsværk, det vil sige antal års fuldtidsstudier gennemført ved pågældende uddannelse og fakultet.

STÅ opgørelserne er fordelt på fakulteter, aktivitetsgrupper og uddannelsestyper - bachelor/kandidat/gæster. Antal færdiguddannede er opgjort pr. uddannelse og fakultet og opdelt i opgørelser for bachelorer og kandidater.

STÅ opgørelserne dækker perioden 1. september til 31. august i året, produktionstal for færdiguddannede perioden 1. oktober til 30. september og svarer til UFM indberetninger for året inkl. efterindberetning. 

Opgørelserne dækker først fra og med 2019 også STÅ produktion for Tandplejeruddannelsen - men ikke STÅ produktion for alternativ finansiering som f.eks. udenlandske selvbetalere (USB), fripladser og aktiverede  og heller ikke STÅ for deltidsuddannelse på KU. 

STÅ-produktion

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Antal færdiguddannede bachelorer og kandidater

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    

STÅ og dimittender før 2014

Skriv til kontakt-email (nederst til højre), hvis du har brug for tal før 2014.