Produktion 

Produktionstallene angiver antallet af færdiguddannede bachelorer og kandidater (grader) på Københavns Universitet. Desuden bachelorers og kandidaters  ressourceudløsende STÅ-produktion (ikke meritter overført fra andre institutioner) inklusive STÅ-produktion af gæstestuderende fra andre danske og udenlandske universiteter.

STÅ angiver antal studenterårsværk, det vil sige antal års fuldtidsstudier gennemført ved pågældende uddannelse og fakultet.

STÅ opgørelserne er fordelt på fakulteter, aktivitetsgrupper og uddannelsestyper - bachelor/kandidat/gæster. Antal færdiguddannede er opgjort pr. uddannelse og fakultet og opdelt i opgørelser for bachelorer og kandidater.

STÅ opgørelserne dækker perioden 1. september til 31. august i året, produktionstal for færdiguddannede perioden 1. oktober til 30. september og svarer til UFM indberetninger for året inkl. efterindberetning. 

Opgørelserne dækker først fra og med 2019 STÅ produktion for Tandplejeruddannelsen og ikke STÅ produktion for alternativ finansiering som f.eks. udenlandske selvbetalere (USB), fripladser og aktiverede (heller ikke STÅ for deltidsuddannelse på KU). 

STÅ-produktion

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal færdiguddannede bachelorer og kandidater

2014 2015 2016 2017 2018 2019

STÅ og dimittender før 2014

Skriv til kontakt-email (nederst til højre), hvis du har brug for tal før 2014.