Årsopgørelser af bachelor- og kandidatstuderendes studieaktivitet

Årsopgørelserne er den traditionelle måde at få information om Københavns Universitets optag, bestand og produktion fordelt på uddannelser og fakulteter. Statistikkerne i årsopgørelserne bygger på de tal, som Københavns Universitet indberetter til hhv. ministeriet samt Danske Universiteter hvert år. Opgørelserne er tilgængelige som Excel filer og bliver opgjort pr. 1. oktober hvert år (nye opgørelser er tilgængelige i løbet af oktober måned). 

Optagelse

Her finder du oplysninger om det årlige optag af bachelorstuderende og kandidatstuderende på Københavns Universitet pr. d. 1. oktober.

Bestand 

Her kan du se hvor mange studerende, der er indskrevet på enten en bachelor- eller kandidatuddannelse pr. 1. oktober et givet år. Bestanden er differentieret på køn og uddannelsesniveau.

Produktion

Her kan du se hvor mange bachelorer og kandidater der færdiggør deres uddannelse og hvor mange
STÅ (STudenterÅrsværk) der produceres
årligt på Københavns Universitet.

Gennemførelse

Her kan du se hvor stor del af en årgang, der består hhv.  bachelor- og kandidatuddannelsen på normeret tid + 1 år på Københavns Universitet.
Af opgørelserne fremgår det endvidere, hvor stor en del af en årgang,
der har valgt at afbryde uddannelsen før de fik en bachelor- eller kandidatgrad.

Karaktergivning

Her finder du oplysninger om karaktergennemsnittet for bachelorprojekter og specialer på Københavns Universitets uddannelse opgjort på fakultetsniveau.

Merit

Her finder du opgørelser af merit.